ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Syros City Trail 2019

Required*

Κάτοικος Σύρου τα τελευταία 5 χρόνια

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποστεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα,Syros City Trail 2019 (7/9/2019 στην Ερμούπολη της Σύρου) ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον αγώνα όπως πτώσεις (που μπορούν να προκληθούν κατά την επαφή με άλλους συμμετέχοντες) κακές καιρικές συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου. Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και εμπιστευτικότητας τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι.

I declare responsibly that I have recently been admitted to a medical examination and that I am perfectly healthy to participate in this sporting activity. I fully accept responsibility for any injury or accident that may be caused to or from the course of the race Syros City Trail 2019 (7/9/2019 in Ermoupolis, Syros) or during the course of the event during my participation in the race such as falls (which can be caused by contact with other participants) bad weather, traffic and poor condition of the pavement. I resign from any claim from the organizers, sponsors and anyone involved directly or indirectly in the conduct of the match and I accept that the above persons have no legal responsibility for what may occur during my participation. I still give my approval to the organizers to use my photos or videos from the race, or any other recording without having any financial requirement.

I declare that I have read all the terms of participation and confidentiality of the relevant information and accept them.

  Refresh Captcha  
 
© 2017 All Rights Reserved. Designed By Chronosystems